Socha sv. Floriána, 2009.

Staré Město Florián 18 mini.jpg
Místo: 
Konice
Místo: 
Staré Město

Socha podživotní velikosti, datovaná na zadní straně nástavce 1733, je zhotovena z mladějovského pískovce a osazena na širokém zděném podstavci se zdobeným kamenným nástavcem. Na povrchu sochy i nástavce byla ve velkém rozsahu dochovaná barevná povrchová úprava olejovým nátěrem okrové barvy, doplněná na nástavci a atributech dalšími barevnými doplňky.
Stav celku byl před zahájením restaurování velmi špatný, z cihel vyzděný podstavec byl v havarijním stavu, poškozený trhlinymi a zatékáním vody, omítkové vrstvy degradované, spáry mezi cihlami otevřené. Statika sochy byla v důsledku poškození podstavce ohrožena, socha se mírně nakláněla dopředu. Druhotně zhotovená betonová deska, pokrývající horní plochu římsy, byla popraskaná s obnaženou zkorodovanou armaturou.
Vrstvy nátěrů, nanesené podle struktury povrchu na místy již zkorodovaný povrch kamene nástavce a sochy, se lokálně šupinovitě odlučovaly a odpadávaly. Povrch kamene byl ve velkém rozsahu narušený korozí, profilace článků a plastická modelace poškozena četnými defekty a korozními výdroly. Nanesené cementové tmely a vysprávky měly hrubý, provizorní charakter. Ve spodní části sochy se v důsledku zvýšené vlhkosti odlučovala horní vrstva kamene.

Výsledky průzkumu potvrdily nutnost demontáže celku a vybudování nového základu. Pro účinné ošetření kamene bylo nutné odstranit z jeho povrchu současnou horní vrstvu žlutě okrového nátěru. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládalo provedení rekonstrukce barevné povrchové úpravy, bylo čištění povrchu kamene provedeno v takovém rozsahu, aby odkrytý povrch kamene působil přijatelně jednotným dojmem, starší povrchové úpravy byly ponechány v hloubkách modelace jako doklad historického vývoje sochy. Na soše byly doplněny pouze větší defekty, rozsáhlejší rekonstrukce byly provedeny na nástavci soklu. Betonová krycí deska byla nahrazena novou, zhotovenou z božanovského pískovce, s odpovídajícím okapnicovým profilem. Zděná střední část podstavce byla nově vyzděna z cihel do odpovídajícího tvaru a doplněna, z důvodů větší odolnosti proti vzlínání vlhkosti, pískovcovou trnoží.