Kalvárie, 2009.

Kalvárie 22 mini.jpg
Místo: 
Zborov
Místo: 
okres Šumperk

Kříž s korpusem Krista, doplněný sochami Panny Marie Bolestné a dvojicí andělů, osazených na římse podstavce, vysoký 400 cm, je zhotovený z hrubozrnného méně kvalitního pískovce. Břevna kříže i socha Panny Marie, byla v minulosti poškozena pádem kříže. Rozbitý kříž i socha byl sesazen pomocí několika masivních kovových kramlí, patka kříže k nástavci podstavce ukotvena kovovými svorkami.
Koroze těchto kovových prvků následně způsobila v místech kotvení rozsáhlé popraskání již do hloubky zvětralého kamene a odpadutí velkých odštěpených částí. Statika celku byla závažným způsobem narušena. Koroze a rozpad kamene se projevoval ve velkém rozsahu i na povrchu kamene odpadáváním horní vrstvy s modelačními detaily.

Vzhledem ke statickému narušení celku trhlinami a velkému rozsahu degradace kameme bylo rozhodnuto o rozebrání celku a nahrazení kříže s korpusem Krista kopií, zhotovenou z umělého kamene technologií výdusáním z formy.
Jednotlivé části celku, včetně kříže s korpusem Krista, byly po očištění a sejmutí starších dožilých vysprávek a kovových kramlí zpevněny, trhliny fixovány injektáží epoxidové pryskyřice nebo zajištěním čepy a kramlemi z nekorodujícé oceli. Defekty a chybějící části modelace byly doplněny tmely a modelačními doplňky z umělého kamene. Trhlinami roztříštěný kříž s korpusem Krista byl sesazen pomocí čepů, tvarově a modelačně doplněný tmelem z umělého kamene a zaformován. Z vytvořené formy byla vydusána kopie z umělého kamene, vyztužená kovovou armaturou. Socha Panny Marie byla konsolidována lepením a fixací některých závažnějších trhlin kovovými čepy. Sochy andělů, dochované v poměrně lepším stavu, byly očištěny a zpevněny.
Po restaurátorském ošetření byl celek osazen na nově vybudovaný základ, vyspárovaný, povrch kamene sjednocen lokální barevnou retuší a hydrofobizovaný. Dochované zbytky barevné povrchové úpravy byly ponechány a prezentovány.