Soubor čtrnácti zastavení křížové cesty a Kalvárie, 2008-2009

Ruda, Kalvárie po  restaurování mini.jpg
Místo: 
Ruda
Místo: 
Tvrdkov - Ruda, Křížový vrch

Kamenná křížová cesta, zhotovená dosud neznámou sochařskou dílnou, byla postavena nákladem uničovského rychtáře Jiřího Gröschelsbergera a dalších donátorů v roce 1760. První ze čtrnácti zastavení, která mají formu rokaje ve tvaru srdce s reliéfem, nasedající na konkávně tvarované podstavce s trnoží, je postaveno v obci u kostela Panny Marie Sněžné a směřuje na Křížový vrch, jemuž dominuje monumentální sousoší Kalvárie.
Jednotlivé reliéfy zobrazují tradiční pašijové výjevy, I - Ježíš Kristus odsouzen na smrt, II - Ježíš Kristus dostává Kříž, III - Ježíš Kristus poprvé padá pod křížem, IV - Ježíš Kristus potkává Pannu Marii, V - Simon Grenský pomáhá nést kříž, VI - Veronika podává roušku, VII - Ježíš Kristus padá podruhé pod křížem, VIII - Ježíš Kristus promlouvá k plačícím ženám, IX - Ježíš Kristus padá potřetí pod křížem, X - svlékání šatu, XI - Ježíš Kristus je přibíjen na kříž. Dvanácté zastavení je provedeno jako monumentální Kalvárie se sochami Máří Magdaleny, Pannou Marií Bolestnou a sv. Janam Evangelistou. XIII - Pieta, XIV - Kladení do hrobu.

Jednotlivá zastavení křížové cest jsou zhotovena z větší části z maletínského pískovce s množstvím železitých žilek a pecek, doplněného články z mladějovského pískovce. Poškození jednotlivých zastavení mělo shodné znaky, určené charakterem stárnutí kamene a způsobem provedení předchozích oprav, vysprávek a restaurátorských zásahů.
Na povrchu kamene byly usazeny tmavé depozity, v hloubkách modelace a v místech dešťového stínu byly krusty vápencového a sádrovcového charakteru, místy byl kámen zasolený. Na zastaveních, osazených ve vyšších polohách, se ve větší míře projevily vlivy nepříznivých klimatických podmínek, kámen byl ve větším rozsahu zvětralý a otevřený, měkčí vrstvy sedimentů kamene vyplaveny srážkovou vodou. Na maletínském pískovci se prosazovala výrazná kresba železitých žil, které utvářely místy esteticky nepříznivě působící barevné mapy, narušující čitelnost reliéfů. Místa v plastické modelaci, která byla doplněna při předchozích opravách tmelem, byla zkorodovaná do větší hloubky, plošně nanesené vysprávky se od zkorodovaného kamene odlučovaly.
Sousoší Kalvárie bylo závažným způsobem poškozeno rozestupováním jednotlivých kamenných článků podstavce a trhlinami. Velkými otevřenými trhlinami byly poškozeny také sochy Panny Marie, Máří Magdaleny a sv. Jana Evangelisty, které byly při předchozích opravách ve velkém rozsahu doplněny tmely a modelačními doplňky z cementové malty.
Restaurátorské ošetření jednotlivých zastavení mělo charakter konzervace kamene s cílem pozastavení jeho degradace, nefunkční a nevyhovujíví vysprávky byly nahrazeny novými. Některé základévé stupně bylo nutné přeložit. Sousoší Kalvárie, vyžadující celkovou konsolidaci, bylo vzhledem k závažným statickým poruchám rozebráno a osazeno na zpevněný základ. Obvodový stupěň podstavce, pokrytý silnou vrstvou betonu, byl nahrazen novým kamenným stupněm.