Archiv zakázek

Arionova kašna

arion kašna mini.jpg
Místo: 
Olomouc

Montáž kašny, jejíž ideový návrh vytvořila italská sochařka Angela Chiantelli a bronzových soch, vytvořených akad. soch. Ivanem Theimerem, byla prováděna na jaře 2002.
Dílna se podílela na montáži kamenné části nádrže na vodu, zhotovené z maletínského pískovce a usazování bronzových soch. Krycí deska soklu pod největší želvou v kašně byla z technických důvodů vytvořena z božanovského pískovce.

Jívová, Kalvárie, 2010.

Místo: 
Jívová

Sousoší Kalvárie, komponované jako Kříž s velkým korpusem Krista na mohutném podstavci s reliéfem zobrazujícím sv. Františka z Assisi a sochami Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty, bylo vytvořeno v roce 1836 jako votivní dar za ukončení epidemie cholery v obci. Celek osazený na betonovém základu, zhotovený z maletínského pískovce, byl vytvořen pravděpodobně v dílně sochaře Antona Bernarda Kutzera.
Všechny kamenné prvky i sochy byly před restaurováním ve velmi špatném stavu, poškozené defekty, trhlinami a korozí kamene. Spodní část svislého břevna kříže byla roztržená korozí kovového čepu, síť trhlin na kamenných článcích ve střední části podstavce, na korpusu Krista a dalších kamenných článcích byla důsledkem rozpadu méně kvalitního kamene. Na přední straně soch Panny Marie a sv. Jana byl kámen v rozsahu celé spodní poloviny soch do hloubky narušený korozí s velkými úbytky hmoty kamene a úplnou ztrátou původní modelace. Obdobným způsobem bylo naručeno také svislé břevno kříže a původně také zadní strana podstavce, která byla při předchozím restauriování plošně přetmelena. Z otevřené struktury kamene bylo patrné, že kámen se v těchto místech samovolně rozpadá a uvolněná hmota je vyplavována vodními srážkami. Takto rozsáhlé poškození kamene bylo způsobeno jeho špatnou kvalitou, u soch pravděpodobně podpořené také vzlínáním vlhkosti ze srážek, usazujících se na konzolách pod sochami.
V rámci komplexního restaurátorského zásahů, při kterém byly sochy s konzolou a kříž s korpusem Krista sneseny, bylo provedeno očištění kamene od mikroflóry, vrstvy depozitů a místy utvořené krusty, hloubkové zpevnění kamene, fixace trhlin, z nichž hluboké trhliny byly rozevřeny a fixovány čepy. Na sochách Panny Marie a sv. Jana byla provedena rekonstrukce chybějících částí modelace.

Jívová, sousoší se sv. Floriánem, 2010.

Místo: 
Jívová

Sousoší tří světců na vyšším podstavci s ústřední sochou sv. Floriána, sv. Janem Nepomuckým po levé straně a sv. Janem z Boha po pravé straně, nechali, podle nápisu na podstavci, postavit v roce 1867, před svým domem manželé Johann a Josefa Breiner, jako upomínku na velký požár obce v roce 1863. Sochy podživotní velikosti, s charakteristickými znaky tvorby sochařské dílny Kutzerů i podstavec jsou zhotoveny z maletínského pískovce.
Socha sv. Jana z Boha byla ve spodní části nohou včetně plintu poškozena trhlinami, způsobenými korozí kovového čepu. Trhliny v minulosti již konsolidované byly do hloubky otevřené a rozšířené korozí kamene. Povrch kamene všech soch byl ve velkém rozsahu zvětralý, místy pokrytý krustou
a narušený korozí, projevující se odlučováním horní vrstvy kamene, utvářením četných korozních výdrolů a trhlin v povrchové vrstvě kamene. Na místech kudy pravidelně stéká srážková voda byly v modelaci soch vymleté žlábky. Starší vysprávky a modelační doplňky na soše sv. Jana z Boha byly uvolněné
a dožilé.
Restaurátorský zásah byl zaměřený na celkovou konsolidaci povrchu kamene soch a fixaci trhlin na soše sv. Jana z Boha, která byla snesena
a restaurována v dílně restaurátora. Doplněné prsty levé ruky sochy, byly nahrazeny novým modelařním doplňkem z umělého kamene.

Olomouc, kašna Tritonů, 2010

Místo: 
Olomouc

Kašna postavená na Náměstí republiky v roce 1709, je jednou ze souboru barokních olomouckých kašen, postavených podle projektu sochaře Václava Rendera, který je autorem kamenické části kašny. Kašna Tritonů se od celého souboru lehce odlišuje dvojstupňovým uspořádáním nádrží na vodu a oválným tvarem půdorysu. Spodní část nádrže na vodu byla v roce 1975 nahrazena kopií z hořického pískovce. Sochy Tritonů nesoucí horní nádrž na vodu se sochou chlapce držícího v okovech spoutané draky, zhotovené z maletínského pískovce, autorsky určeny nejsou.
Jedním z nejzávažnějších problémů aktuálního stavu kašny bylo utváření pevných stříbrně šedých usazenin chlóru na vodou smáčených místech, které se na povrchu kamene výrazně barevně prosazovaly a nepříznivým způsobem ovlivňovaly celkovou kompozici kašny. Současně se na povrchu kamene původních částí lokálně odlučovala horní vrstva kamene, místy byly na povrchu kamene nepříznivě působící vrstvy odumřelé i živé mikroflóry, provázané s depozity a nečistotami.
Aktuální stav kašny vyžadoval restaurátorské ošetření zaměřené na očištění povrchu kamene od vodních usazenin a mikroflóry a konzervaci všech kamenných článků včetně kopií z hořického pískovce. Současně byly vyspraveny všechny defekty, utvářející se na spodní nádrži kašny a odtržené křídlo jednoho z draků v horní části kašny.

Syndikovat obsah